Komunikat Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Wadowice i powiat wadowicki

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Obszar: Kraków, olkuski, krakowski, suski, wadowicki
 

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie
Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia
17.01.2020. (godz.00.00-24.00)

Stężenia dobowe  pyłu PM10 na stacjach
Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach:
Nowy Targ Plac Słowackiego – 132 µg/m3, Sucha Beskidzka ul. Nieszczyńskiej – 104 µg/m3, Skawina os. Ogrody – 108 µg/m3, Zabierzów ul. Wapienna – 107 µg/m3

Obszar przekroczenia
Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował: powiaty: nowotarski, suski i krakowski

Ludność narażona
Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: 70 700.

Przyczyny
Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO

Zagrożenie
Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia
18.01.2020 r. godz. 9.00

Przewidywany czas trwania ryzyka
Od godz. 9.00 dnia 18.01.2020 r. do godz. 24.00 dnia  18.01.2020 r.

Przyczyny
Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego

Prognozowana jakość powietrza

Prognoza na dzień 18.01.2020 r. i na dzień 19.01.2020 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie danych pomiarowych oraz prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution
 
 
 
 

Dzień 18.01.2020 r.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10
Prognozowane na dzień 18.01.2020 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: powiat nowotarski

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10
Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 18.01.2020 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10: 192 000

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10
Prognozowane na dzień 18.01.2020 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: miasto Kraków, powiaty: olkuski, krakowski, suski, wadowicki.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10
Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 18.01.2020 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 1 405 000.

Dzień 19.01.2020 r.
W dniu 19.01.2020 r., prognoza zanieczyszczenia powietrza wykonana przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution) nie przewiduje ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności
·     osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
·     osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
·     osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,
·     osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia
Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.
Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.
Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności
Ogół ludności:
–  unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,
–  nie wietrz pomieszczeń,
–  nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.
 
Wrażliwe grupy ludności:
–    unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości nie wychodź na zewnątrz,
–    nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
–    osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
–    nie wietrz pomieszczeń,
–    nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.
W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

 • zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
 • stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem,
 • prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,
 • bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza
  (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych
Zalecane działania określone w Programie ochrony powietrza w planie działań krótkoterminowych dla drugiego stopnia zagrożenia pyłem PM10:
 
Jednostki oświatowe i opiekuńcze m.in.: szkoły, przedszkola, żłobki), powinny:
·     ograniczyć aktywność dzieci i młodzieży na zewnątrz.
Szpitale i przychodnie opieki zdrowotnej, powinny:
·     przygotować się na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia).
Władze gmin, powinny:
·     podjąć intensywne kontrole zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych.
Podmioty gospodarcze, powinny:
·     zawiesić uciążliwe prace budowlane powodujące duże zapylenie,
·     zraszać pryzmy materiałów sypkich mogących powodować pylenie.
Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego, powinny:
·     prowadzić wzmożone kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym (przy temperaturze powietrza powyżej 5°C).
Policja oraz zarządcy dróg, powinni:
·     nasilić kontrole pojazdów opuszczających place budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg.
Zarządcy dróg, powinni:
·     prowadzić czyszczenie ulic na mokro (w przypadku temperatury powietrza powyżej 0°C oraz braku opadów w ciągu ostatniego tygodnia).
Do mieszkańców obszaru apeluje się o:
·     w przypadku osób spalających węgiel lub drewno
tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie wysokiej jakości węgla lub drewna,
·     zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,
·     korzystanie z komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej lub wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem,
ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.

Zalecane działania określone w Programie ochrony powietrza w planie działań krótkoterminowych dla trzeciego stopnia zagrożenia pyłem PM10:

Jednostki oświatowe i opiekuńcze (szkoły, przedszkola, żłobki), powinny:
·     ograniczyć aktywność dzieci i młodzieży na zewnątrz.
Szpitale i przychodnie opieki zdrowotnej, powinny:
·     przygotować się na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia).
Władze gmin, powinny:
·     podjąć intensywne kontrole zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych.
·     Podmioty gospodarcze, powinny:
·     czasowo wstrzymać procesy technologiczne, które powodują znaczącą emisję pyłu,
·     zawiesić uciążliwe prace budowlane powodujące duże zapylenie,
·     zraszać pryzmy materiałów sypkich mogących powodować pylenie.
Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego, powinny:
·     prowadzić wzmożone kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym (przy temperaturze powietrza powyżej 5°C).
·     Policja oraz zarządcy dróg, powinni:
·     nasilić kontrole pojazdów opuszczających place budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg.
Zarządcy dróg, powinni:
·     wyznaczyć alternatywne trasy dla odcinków dróg o największym natężeniu ruchu samochodowego, zwłaszcza dla samochodów ciężarowych w celu omijania centrum miast,
·     prowadzić czyszczenie ulic na mokro (w przypadku temperatury powietrza powyżej 0°C oraz braku opadów w ciągu ostatniego tygodnia).
·     Inspekcja Nadzoru Budowlanego, powinna:
·     prowadzić intensywne kontrole przestrzegania przepisów na placach budowy.
·     Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, powinien:
·     wdrożyć procedury szczególnego monitorowania i reagowania na znaczące emisje z zakładów przemysłowych.
Do mieszkańców obszaru apeluje się o:
·     w przypadku osób spalających węgiel lub drewno:

 • tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie wysokiej jakości węgla lub drewna,
 • zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,
  ·     korzystanie z komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej lub wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem,
  ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania
18.01.2020 r. godz. 9:00

Podstawa prawna
·      Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)
·      rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)

Źródła danych
·      Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
·      Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie – prognoza jakości powietrza

Opracowanie
Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie

Publikacja
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

Źródło – Małopolska w Zdrowej Atmosferze

www: powietrze.malopolska.pl
www: monitoring.krakow.pios.gov.pl
www: powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=malopolskie

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.