Nowe zasady segregacji odpadów w gminie Andrychów

Od 1 lipca 2013r. zaczną obowiązywać nowe zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów. Zostały one zawarte w UCHWALE NR XXIX-261-12 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów.

Poniżej kilka wybranych zasad:

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania wytwarzanych odpadów komunalnych. W wyniku selektywnej zbiórki wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości wydzieleniu ze strumienia odpadów podlegają następujące rodzaje odpadów:

a) papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe,
b) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
c) odpady zielone,
d) przeterminowane leki i chemikalia,
e) zużyte baterie i akumulatory,
f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
g) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
h) odpady budowlane i rozbiórkowe,
i) zużyte opony.

2. Inne wytwarzane na terenie nieruchomości odpady stanowią zmieszane (nieselektywnie zbierane) odpady komunalne, które właściciel powinien gromadzić oddzielnie w przeznaczonym do tego celu pojemniku.
3. Do strumienia odpadów zbieranych selektywnie nie dopuszcza się wprowadzania silnie zabrudzonych tworzyw sztucznych i opakowań.
4. Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść lub złożyć na płasko przed włożeniem do pojemnika.
5. W przypadku znacznego zanieczyszczenia zebranych odpadów segregowanych innymi odpadami komunalnymi, jednostka wywozowa upoważniona jest do ich nieodbierania z jednoczesnym obowiązkiem pozostawienia informacji o przyczynie nieodebrania pojemnika z tymi odpadami.
6. Właściciele nieruchomości w celu zmniejszenia ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, powinni odpady zielone oraz inne odpady odpady ulegające biodegradacji zagospodarować we własnym zakresie w przydomowych kompostownikach albo wykorzystać do skarmiania
zwierząt.
7. Odpady, o których mowa w ust. 1 i 2 muszą być zbierane przez właścicieli nieruchomości i odbierane przez jednostkę wywozową w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie.

§ 7. 1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne pojemników:
a) kolor niebieski – pojemniki przeznaczone do zbierania papieru i tektury,
b) kolor żółty – pojemniki przeznaczone do zbierania tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych,
c) kolor zielony – pojemniki przeznaczone do zbierania szkła bezbarwnego i kolorowego,
d) kolor brązowy – pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów zielonych,
e) kolor szary – pojemniki przeznaczone do zbierania metalu.

§ 11.4. Zabrania się:
a) umieszczania śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, odpadów o znacznym uwodnieniu, odpadów o właściwościach żrących, toksycznych oraz wybuchowych w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów,
b) umieszczania w koszach ulicznych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych lub z działalności gospodarczej,
c) zagęszczania odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach w sposób uniemożliwiający ich usunięcie z pojemnika,
d) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

 

Pełna treść regulaminu – zobacz

 

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.